Riskienhallinta

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Toivon johtamisjärjestelmää ja riskien tunnistaminen ja hallinta on osa ennakoivaa johtamista. Riskienhallinta on osa johdon vastuuta sekä olennainen osa suunnittelun ja seurannan prosesseja, hankkeita ja operatiivista toimintaa sekä niihin liittyvää päätöksentekoa.

Riskienhallinnan tärkein tehtävä on varmistaa Toivon rahoituksellinen asema kaikissa tilanteissa ja riskienhallinnallisesti pitää huolta yhtiöstä sekä ennen kaikkea ennaltaehkäistä riskien toteutumista niin hyvin kuin mahdollista, rajoittamatta liiketoimintaa kuitenkaan tarpeettomasti. Tarpeettomalla rajoittamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että riskienhallinnan keinoin tunnistetaan riskit organisaation toimesta, hallitaan riskejä ja ennaltaehkäistään niitä, muttei estetä strategianmukaisen liiketoiminnan harjoittamista.

Toivon toimintaan liittyviä riskejä on kuvattu Finanssivalvonnan 28.5.2021 hyväksymässä esitteessä.

Vastuut

Yhtiön hallitus add

Yhtiön hallitus päättää riskienhallintasuunnitelmasta ja menettelytavoista sekä vastaa sen järjestämisestä.

Toimitusjohtaja add

Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo eri yksiköiden toimintaa sekä alaisia.

Riskienhallintajohtaja add

Riskienhallintajohtaja johtaa ja valvoo riskienhallintaa koko organisaatiossa sekä tuo esityksiä, yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Riskienhallintajohtaja tilaa yhdessä talousjohtajan kanssa sisäisen tarkastuksen palvelut hallituksen hyväksymältä ulkopuoliselta toimijalta ja toimitusjohtaja selvittää hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä. Menetelmillä arvioidaan toimivuutta ja tehokkuutta sekä tavoitteena on tukea asiantuntijana organisaation kaikkia eri tasoja systemaattisen riskienhallinnan toteuttamisessa.

Ohjausryhmä add

Ohjausryhmä linjaa riskienhallinnasta yhdessä toimitusjohtajan ja riskienhallintajohtajan kanssa investointipäätösten yhteydessä.

Johtoryhmä add

Johtoryhmä linjaa riskienhallinnasta yhdessä toimitusjohtajan ja riskienhallintajohtajan kanssa (molemmat ovat johtoryhmän jäseniä). Käytännön tehtäviä voidaan delegoida organisaatiossa, mutta vastuu on johdolla. Johto tukee vastuullisen riskienhallintakulttuurin muodostumista ja edelleen kehittymistä sekä varmistaa riskienhallinnan huomioimisen strategiaprosessissa ja tulosohjauksessa. Riskienhallinta on osa ohjaus- ja johtamisjärjestelmää ja johtoryhmätyöskentelyä kaikilla organisaatiotasoilla. Yhtiön johtoryhmä käsittelee koko yhtiötä koskevat riskit ja riskien-hallintatoimenpiteet yhdessä riskienhallintajohtajan kanssa.

Yksiköiden johtajat ja rakentamisen johtoryhmä add

Yksiköiden johtajat ja rakentamisen johtoryhmä valmistelevat riskienhallintasuunnitelmat yksiköissä Yhtiön linjausten mukaisesti, koordinoivat käytännöntoimintaa, huomioiden toimintonsa, ryhmänsä, vastuualueensa riskienhallinnasta ja sen toimeenpanosta, tunnistavat oman organisaatioyksikön toimintaan liittyviä riskejä sekä ilmoittavat ja raportoivat niistä asiaankuuluvalla tavalla eteenpäin sekä vastaavat riskeistä omissa yksiköissään.

Hankekehittäjä tai projektivastaava add

Hankekehittäjä tai projektivastaava (esim. rakennuttamispäällikkö, projektipäällikkö) vastaa riskienhallinnasta osana hanke-/projekti ja työmaahallintoa. Hankkeiden, projektien ja työmaan riskienhallinta sisältää erityisesti työn läpiviemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien riskien tunnistamisen, analysoinnin, käsittelyn ja raportoinnin. Näiden riskienhallinnassa mukaan on otettava myös tavoiteltavan lopputuloksen sisältämät mahdolliset uudet riskit.

Työntekijät add

Työntekijät vastaavat omassa työtehtävässä asetettujen tavoitteiden, laadun, riskienhallinnan ja turvallisuuden toteuttamisesta, tunnistavat omaan työhönsä liittyviä riskejä sekä ilmoittaa niistä ja poikkeamista esimiehelleen tai muulle asiaankuuluvalle taholle. Työntekijän on huomioitava voimassa olevat ohjeet ja määräykset. Johdon on varmistettava, että koko henkilöstö on näistä tietoinen ja koulutus ja perehdytys on ollut riittävä.