Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Toivo Groupilla on hallituksen vahvistama sisäpiiriohje, joka sisältää Toivo Groupin sisäpiirihallintoon liittyvät menettelytavat ja toimintaohjeet yhtiön henkilöstölle ja johdolle. Sisäpiiriohje täydentää muun muassa:

  • markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014/EU muutoksineen),
  • markkinoiden väärinkäyttödirektiivin (2014/57/EU muutoksineen),
  • komission delegoidun asetuksen (2016/522/EU muutoksineen),
  • komission täytäntöönpanoasetusten (2016/347/EU ja 2016/523/EU muutoksineen),
  • kotimaisen sääntelyn, erityisesti rikoslain (39/1889 muutoksineen) 51 luvun ja arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen),
  • Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") sääntöjä ja ohjeita, kuten sisäpiiriohjeen, jota Toivo on Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (First North) listattuna yhtiönä velvollinen noudattamaan, ja
  • Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiiriasioista.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii rahoitus- ja riskienhallintajohtaja Lauri Rekola. Sisäpiirivastaava hoitaa yhtiön sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä, vastaa hankekohtaisesta sisäpiiriluettelosta ja johtohenkilöistä sekä heidän lähipiiristään pidettävästä luettelosta sekä kaupankäyntirajoitukseen ja liiketoimien ilmoittamiseen liittyvistä tehtävistä.

Sisäpiiritieto add

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.
Toivo julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö julkaisee tiedon yhtiötiedotteena ja säilyttää kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan.
Toivo voi tiettyjen MAR:ssa säädettyjen edellytysten täyttyessä lykätä sisäpiiritiedon julkistamista. Yhtiö valvoo, että lykkäämisedellytykset täyttyvät koko lykkäämismenettelyn ajan, eli kunnes sisäpiiritieto on julkistettu tai sisäpiirihanke on rauennut. Jos yksi tai useampi lykkäämisedellytyksistä ei enää täyty, yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian.

Suljettu ikkuna add

Johtohenkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön liiketoimintakatsausten, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen liiketoimintakatsausten, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamiseen. Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, kuten tulevaisuuden kehitysnäkymiä, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.

Kaupankäyntirajoitus add

Henkilöt (sekä yhtiön että ulkopuolisten neuvonantajien palveluksessa olevat), jotka ovat osallisina yhtiön liiketoimintakatsausten, puolivuotiskatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa ja laatimisessa, eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamiseen. Yhtiön kaupankäyntirajoitus koskee myös muita yhtiön määrittelemiä henkilöitä. Lisäksi yhtiön kaupankäyntirajoitus koskee myös sen piirissä olevien henkilöiden edunvalvonnassa olevia vajaavaltaisia henkilöitä sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöjä.
Yhtiö on asettanut laajennetun suljetun ikkunan myös yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuville henkilöille.

Johtohenkilöiden liiketoimet add

Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamispäivästä yhtiölle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle on ilmoitettava kaikki liiketoimet, jotka ylittävät vuosittaisen 5 000 euron raja-arvon.

Ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisellä lomakkeella ja toimitetaan yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen lauri.rekola@toivo.fi ja Finanssivalvonnalle käyttäen suojattua sähköpostiyhteyttä: https://securemail.bof.fi osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi.

Rikkomuksista ilmoittaminen (whistleblowing) add

Toivo Group Oyj on laatinut menettelyohjeet yhtiön työntekijöiden ja muiden tahojen tekemien sisäpiirikaupan, markkinoiden manipuloinnin sekä sisäpiirikaupan ja markkinoiden manipuloinnin yrityksien, kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan, tilintarkastukseen tai yhtiön muuhun toimintaan liittyvän laittoman tai epärehellisen menettelyn ilmoitusten (”Whistleblowing-ilmoitus”) käsittelyyn.

Yhtiön hallitus on nimittänyt hallituksen puheenjohtajan vastaanottamaan ja tutkimaan Whistleblowing -ilmoitukset yhtiön erikseen antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Sisäpiirin omistukset

Tutustu sisäpiirin omistuksiin

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin