Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1. Toiminimi ja kotipaikka add

Yhtiön toiminimi on Toivo Group Oyj ja sen ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Toivo Group Abp ja englanninkielinen Toivo Group Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2. Toimiala add

Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, hallinta, myynti, osto ja vuokraus sekä asumispalveluiden tarjoaminen ja muu tähän liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa kiinteistönkehitys-, rakentamis-, rakennuttamis- ja saneeraustoimintaa sekä kiinteistönhoito- ja isännöintitoimintaa. Lisäksi yhtiö voi tarjota sen konserni- ja osakkuusyhtiöille rahoitus- ja hallintopalveluita. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä käydä arvopaperikauppaa.

3. Osakkeet add

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen.

4. Hallitus add

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5. Toimitusjohtaja add

Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6. Edustaminen add

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa. Hallitus voi valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

7. Tilikausi add

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8. Tilintarkastaja add

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. Yhtiökokouskutsu add

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

10. Varsinainen yhtiökokous add

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa
esitetään:

  1. tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä
  2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, sekä
  5. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:

  1. hallituksen jäsenet, sekä
  2. tilintarkastaja,

käsitellään:

  1. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

11. Yhtiökokouksen paikka ja järjestäminen etäkokouksena add

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan joko yhtiön kotipaikassa tai Espoossa.

Yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa etäkokouksena siten, että kaikki yhtiökokoukseen osallistuvat henkilöt osallistuvat kokoukseen ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä. Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.