Avainluvut

Avainluvut

(tuhatta euroa)

Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu

1.3.2021
(IFRS)
1.3.2020
(IFRS)
1.12.2020
(IFRS)
1.12.2019
(IFRS)
1.12.2019
(FAS)
1.12.2018
(FAS)
Liikevaihto 3 730 777 4 2501) 3 074 26971) 1691)
Vuokratuotto 551 687 3 2131) 1 707 1 707 166
Nettovuokratuotto 437 531 2 3711) 1 325 1325 107
Liikevoitto 2 744 1 054 7 1891) 4 182 41811) 831)
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) 344 161 637 743 926 -6
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 66 900 61 881 57 0221) 55 710 30 3601) 6 308
Investoinnit sijoituskiinteistöihin 8 262 5 007 18 3611) 13 558 13 558 6 308
Sijoituskiinteistöjen myynnit 0 0 4 3311) 0 0 0
Korolliset nettovelat 30 816 39 109 24 033 34 883 33 652 8 789
Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) 16 705 8 590 13 498 7 705 7 185 1 115
Luototusaste (LTV), % 46,1 63,2 42,1 62,6 110,8 139,3
Omavaraisuusaste, % 42,7 30,1 42,8 29,6 29,6 10,7
Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV/osake), EUR2) 0,36 0,19 0,30 0,17 0,16 0,02
Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu, % 90,6 0,0 75,2 591,0 544,4 0,0
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR2) 0,05 0,02 0,11 0,07 0,06 0,0
Vuokrausaste, % 98,1 99,6 99,0 97,7 97,7 45,4
Asuntojen vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä 9 391 11 750 13 006 10 686 10 686 0
Muu vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä 19 582 19 582 19 582 18 534 18 534 11 174

1)= Tilintarkastettu

2)= Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2021 päättämä osakkeiden käänteinen splittaus huomioitu osakemäärässä.

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Laskentakaava
Nettovuokratuotto = Vuokratuotot - Hoitokulut
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) = Rahavirrat ennen nettokäyttöpääoman muutosta ja rahoituseriä - Maksetut korot - Maksetut tuloverot
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo = Sijoituskiinteistöt + Myytävänä olevat sijoituskiinteistöt
Bruttoinvestoinnit sijoituskiinteistöihin = Hankintamenoperusteiset bruttoinvestoinnit
Sijoituskiinteistöjen luovutukset = Myydyt sijoituskiinteistöt käyvin arvoin
Korolliset nettovelat = Rahoituslaitoslainat + Vuokrasopimusvelat + Velat lähipiiriin kuuluville tahoille + Myytävänä oleviin sijoituskiinteistöihin liittyvät velat + Muut rahoitusvelat ja muut pitkäaikaiset velat - Rahavarat
Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma - Pääomalainat + Laskennalliset verovelat - Laskennalliset verosaamiset
Luototusaste, (LTV) = Korolliset nettovelat / Sijoituskiinteistöjen käypä arvo
Omavaraisuusaste,% = Oma pääoma yhteensä / (Varat yhteensä - Saadut ennakot)
Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) = Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) / Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu = (Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus – Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus) / Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus
Osakekohtainen tulos (EPS) = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (tappio) ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla (tilikauden aikana), lukuun ottamatta mahdollisia Toivon hallussa olevia omia osakkeita
Vuokrausaste = Kiinteistöjen vuokratuotto / Mahdollinen vuokratuotto täydellä vuokrausasteella x 100, (Asuntojen osalta huomioitu vähintään 2 kk vanhat asunnot)

Liiketoiminta

Tutustu tarkemmin liiketoimintamalliimme

navigate_next

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme

navigate_next