Avainluvut

Avainluvut

(tuhatta euroa)

Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu

2021 2020 2019
Liikevaihto 13 574 4 2501) 3 074
Vuokratuotto 2 676 3 2131) 1 707
Nettovuokratuotto 1 979 2 3711) 1 325
Liikevoitto 15 818 7 1891) 4 182
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) 1 714 637 743
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 97 649 57 0221) 55 710
Investoinnit sijoituskiinteistöihin 34 002 18 3611) 13 558
Sijoituskiinteistöjen myynnit 12 085 4 3311) 0
Korolliset nettovelat 40 215 24 033 34 883
Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) 41 169 13 498 7 705
Luototusaste (LTV), % 41,2 42,1 62,6
Omavaraisuusaste, % 45,3 42,8 29,6
Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV/osake), EUR2) 0,78 0,30 0,17
Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu, % 158,5 75,2 591,0
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR2) 0,24 0,11 0,07
Vuokrausaste, % 98,9 99,0 97,7
Asuntojen vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä 6 776 13 006 10 686
Muu vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä 17 784 19 582 18 534

1)

= Tilintarkastettu

2)

= Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2021 päättämä osakkeiden käänteinen splittaus huomioitu osakemäärässä.

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Laskentakaava
Nettovuokratuotto = Vuokratuotot - Hoitokulut
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) = Rahavirrat ennen nettokäyttöpääoman muutosta ja rahoituseriä - Maksetut korot - Maksetut tuloverot
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo = Sijoituskiinteistöt + Myytävänä olevat sijoituskiinteistöt
Bruttoinvestoinnit sijoituskiinteistöihin = Hankintamenoperusteiset bruttoinvestoinnit
Sijoituskiinteistöjen luovutukset = Myydyt sijoituskiinteistöt käyvin arvoin
Korolliset nettovelat = Rahoituslaitoslainat + Vuokrasopimusvelat + Velat lähipiiriin kuuluville tahoille + Myytävänä oleviin sijoituskiinteistöihin liittyvät velat + Muut rahoitusvelat ja muut pitkäaikaiset velat - Rahavarat
Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma - Pääomalainat + Laskennalliset verovelat - Laskennalliset verosaamiset
Luototusaste, (LTV) = Korolliset nettovelat / Sijoituskiinteistöjen käypä arvo
Omavaraisuusaste,% = Oma pääoma yhteensä / (Varat yhteensä - Saadut ennakot)
Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) = Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) / Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu = (Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus – Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus) / Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus
Osakekohtainen tulos (EPS) = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (tappio) ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla (tilikauden aikana), lukuun ottamatta mahdollisia Toivon hallussa olevia omia osakkeita
Vuokrausaste = Kiinteistöjen vuokratuotto / Mahdollinen vuokratuotto täydellä vuokrausasteella x 100, (Asuntojen osalta huomioitu vähintään 2 kk vanhat asunnot)

Liiketoiminta

Tutustu tarkemmin liiketoimintamalliimme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme