Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

Toivo Group Oyj noudattaa viestinnässään EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014, muutoksineen, ”MAR”), arvopaperimarkkinalakia (746/2021, muutoksineen), Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, josta säädetään First Northin ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä, sekä yhtiön hallituksen 21.4.2021 vahvistamaa sisäpiiriohjetta, tätä tiedonantopolitiikkaa ja kaikkia muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä.

Viestinnän tavoitteet ja tiedonantoperiaatteet add

Toivo Groupin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on käytössään riittävät, luotettavat ja oikeat tiedot yhtiöstä sekä sen arvopapereista ja niiden arvoon vaikuttavista seikoista. Yhtiön tavoitteena on toimia kaikessa viestinnässään luotettavalla, läpinäkyvällä ja selkeällä tavalla. Yhtiö viestii aktiivisesti ja avoimesti kaikkien sidosryhmiensä kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiön tai sen arvopapereiden kannalta.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi.

Yhtiöön sovellettavat tiedonantovelvollisuudet jaetaan säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön velvollisuutta antaa säännöllisesti tietoa tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan. Tämä koskee puolivuosikatsausten, tilinpäätösten, toimintakertomusten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista. Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan tarpeen vaatiessa tapahtuvaa tiedottamista seikoista, jotka yhtiön oman arvion mukaan voivat vaikuttaa olennaisesti yhtiön arvopapereiden arvoon. Tietojen antamisessa markkinoille noudatetaan seuraavia periaatteita:

a. Tiedot julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä.
b. Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä, jotta tietojen vastaanottajan on mahdollista arvioida niiden vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan ja liiketoimintaan.
c. Kaikki sidosryhmät saavat tiedot samanaikaisesti.
d. Kaikki tiedotteet julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla.
e. Yhtiöön sovellettavan tiedonantovelvollisuuden nojalla julkaistava materiaali julkaistaan suomeksi.

Yhtiö julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Yhtiötiedotteet add

Yhtiö julkistaa yhtiötiedotteella sisäpiiritiedon ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat sekä kaikki muut sellaiset päätökset, yhtiön toimintaa koskettavat seikat ja muut tiedot, jotka yhtiön on soveltuvien lakien ja määräysten nojalla julkistettava yhtiötiedotteina.

Yhtiö julkistaa mahdollisimman pian yhtiötiedotteella kaiken sellaisen yhtiöön tai sen osakkeeseen liittyvän julkistamattoman tiedon, joka on riittävän täsmällistä ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön osakkeen arvoon.

Näitä ovat esimerkiksi:

• Taloudelliset raportit ja liiketoimintakatsaukset neljännesvuosittain
• Strategiamuutokset
• Merkittävät muutokset yhtiön taloudellisessa asemassa ja tulevaisuudennäkymissä
• Merkittävät konserniyhtiöiden saamat tilaukset ja sopimukset
• Merkittävät yrityskaupat, yritysmyynnit ja yhteisyritysten perustamiset
• Muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat liiketoimet yhtiön ja sen lähipiirin välillä, ellei liiketoimi ole ilmeisen vähämerkityksellinen
• Merkittävät investoinnit
• Muutokset yhtiön hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanossa
• Tilintarkastajien tai hyväksytyn neuvonantajan vaihtuminen
• Yhtiökokouskutsut ja yhtiökokousten tekemät päätökset
• Muut liiketoimintaan vaikuttavat tärkeät asiat
• Muut kulloinkin voimassa olevat First Northin sääntöjen mukaiset asiat

Lehdistötiedotteet add

Yhtiö voi julkistaa myös lehdistötiedotteilla liiketoimintaansa liittyviä tapahtumia. Lehdistötiedotteissa kerrotaan asioista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteereitä, mutta jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai muuten yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi. Lehdistötiedotteiden julkistamisesta vastaa yhtiön toimitusjohtaja.

Yhtiö- ja lehdistötiedotteiden lisäksi yhtiö voi julkaista verkkosivuillaan ajankohtaisia asioita, jotka ovat vähemmän merkityksellisiä, mutta kertovat Toivon kuulumisia kaikille sidosryhmille.

Taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuudennäkymät add

Toivo Groupin hallitus määrittelee yhtiön taloudelliset tavoitteet. Yhtiö julkaisee mahdolliset muutokset aiemmin julkistettuihin taloudellisiin tavoitteisiin joko yhtiötiedotteella tai puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Yhtiö julkistaa tulevaisuudennäkymänsä tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen yhteydessä.

Hiljainen jakso add

Yhtiö noudattaa ennen tulosjulkistuksia 30 päivän hiljaista ajanjaksoa, jolloin yhtiön johto ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia tai mediaa eivätkä muutoin ole heihin yhteydessä. Yhtiön tulosjulkistusten ajankohdat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.
Toivo Group noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa, jonka aikana yhtiön johdossa toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun yhtiön osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä.

Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot add

Toivo ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita muuten kuin korjatakseen yhtiön toimintaa koskevia selvästi virheellisiä tietoja. Yhtiö ei myöskään ota kantaa mahdollisiin keskeneräisiin liiketoimiin. Mikäli osakkeen hintaan mahdollisesti vaikuttavia tietoja vuotaa yhtiön ulkopuolelle, yhtiö julkistaa asiasta yhtiötiedotteen, asian tultua yhtiön tietoon.

Tiedotuskanavat ja viestinnän vastuualueet add

Yhtiön pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat yhtiön verkkosivut osoitteessa toivo.fi. Kaikki olennaiset yhtiötä koskevat tiedot julkistetaan suomeksi Nasdaq Helsinki Oy:n kautta sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajille.toivo.fi.

Toivo Groupin sijoittajaviestinnästä vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Nordic Certified Adviser.