Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

Toivo Group Oyj noudattaa viestinnässään EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakia (746/2021, muutoksineen), Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, josta säädetään First Northin ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä, sekä yhtiön hallituksen 17.3.2021 vahvistamaa tiedonantopolitiikkaa ja kaikkia muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä.

Viestinnän tavoitteet ja tiedonantoperiaatteet add

Toivo Groupin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on käytössään riittävät, luotettavat ja oikeat tiedot yhtiöstä sekä sen arvopapereista ja niiden arvoon vaikuttavista seikoista. Yhtiön tavoitteena on toimia kaikessa viestinnässään luotettavalla, läpinäkyvällä ja selkeällä tavalla. Yhtiö viestii aktiivisesti ja avoimesti kaikkien sidosryhmiensä kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiön tai sen arvopapereiden kannalta.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Toivo Groupin sijoittajaviestinnästä vastaa yhtiön toimitusjohtaja.

Yhtiötiedotteet add

Yhtiö julkistaa yhtiötiedotteella sisäpiiritiedon ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat sekä kaikki muut sellaiset päätökset, yhtiön toimintaa koskettavat seikat ja muut tiedot, jotka yhtiön on soveltuvien lakien ja määräysten nojalla julkistettava yhtiötiedotteina.

Yhtiö julkistaa mahdollisimman pian yhtiötiedotteella kaiken sellaisen yhtiöön tai sen osakkeeseen liittyvän julkistamattoman tiedon, joka on riittävän täsmällistä ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön osakkeen arvoon.

Yhtiön pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat yhtiön verkkosivut osoitteessa sijoittajille.toivo.fi. Kaikki olennaiset yhtiötä koskevat tiedot julkistetaan suomeksi Nasdaq Helsinki Oy:n kautta sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajille.toivo.fi.

Lehdistötiedotteet add

Yhtiö voi julkistaa myös lehdistötiedotteilla liiketoimintaansa liittyviä tapahtumia. Lehdistötiedotteissa kerrotaan asioista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteereitä, mutta jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai muuten yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi. Lehdistötiedotteiden julkistamisesta vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Pörssi- ja lehdistötiedotteiden lisäksi yhtiö voi julkaista verkkosivuillaan ajankohtaisia asioita, jotka ovat vähemmän merkityksellisiä, mutta kertovat Toivon kuulumisia kaikille sidosryhmille.

Taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuudennäkymät add

Toivo Groupin hallitus määrittelee yhtiön taloudelliset tavoitteet. Yhtiö julkaisee mahdolliset muutokset aiemmin julkistettuihin taloudellisiin tavoitteisiin joko yhtiötiedotteella tai puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Yhtiö julkistaa tulevaisuudennäkymänsä tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen yhteydessä. Yhtiö ei julkista tulosennustetta.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna add

Yhtiö noudattaa ennen tulosjulkistuksia 30 päivän hiljaista ajanjaksoa, jolloin yhtiön johto ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia tai mediaa eivätkä muutoin ole heihin yhteydessä. Yhtiön tulosjulkistusten ajankohdat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Toivo Group noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa, jonka aikana yhtiön johdossa toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun yhtiön osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä.