Avainluvut

Avainluvut

(tuhatta euroa)

Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu

2023 2022 2021 2020 2019
Liikevaihto 43 692 20 323 13 574 4 2501) 3 074
Vuokratuotto 7 205 3 914 2 676 3 2131) 1 707
Nettovuokratuotto 5 383 2 975 1 979 2 3711) 1 325
Liikevoitto -305 15 640 15 818 7 1891) 4 182
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) 1 721 1 582 1 714 637 743
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 164 122 155 716 97 649 57 0221) 55 710
Investoinnit sijoituskiinteistöihin 19 843 47 317 34 002 18 3611) 13 558
Sijoituskiinteistöjen myynnit 276 16 861 12 085 4 3311) 0
Korolliset nettovelat 102 687 92 306 40 215 24 033 34 883
Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) 56 729 59 069 41 169 13 498 7 705
Luototusaste (LTV), % 62,6 59,3 41,2 42,1 62,6
Omavaraisuusaste, % 36,47 38,38 45,3 42,8 29,6
Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV/osake), EUR2) 0,97 1,07 0,78 0,30 0,17
Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu, % -9,8 38,5 158,5 75,2 591,0
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR2) -0,08 0,22 0,24 0,11 0,07
Vuokrausaste, % 97,0 98,40 98,9 99,0 97,7
Asuntojen vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä 34 052 22 501 6 776 13 006 10 686
Muu vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä 14 893 15 304 17 784 19 582 18 534

1)= Tilintarkastettu

2)= Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2021 päättämä osakkeiden käänteinen splittaus huomioitu osakemäärässä.

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Laskentakaava
Nettovuokratuotto = Vuokratuotot - Hoitokulut
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) = Rahavirrat ennen nettokäyttöpääoman muutosta ja rahoituseriä - Maksetut korot - Maksetut tuloverot
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo = Sijoituskiinteistöt + Myytävänä olevat sijoituskiinteistöt
Bruttoinvestoinnit sijoituskiinteistöihin = Hankintamenoperusteiset bruttoinvestoinnit
Sijoituskiinteistöjen luovutukset = Myydyt sijoituskiinteistöt käyvin arvoin
Korolliset nettovelat = Rahoituslaitoslainat + Vuokrasopimusvelat + Velat lähipiiriin kuuluville tahoille + Myytävänä oleviin sijoituskiinteistöihin liittyvät velat + Muut rahoitusvelat ja muut pitkäaikaiset velat - Rahavarat
Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma - Pääomalainat + Laskennalliset verovelat - Laskennalliset verosaamiset
Luototusaste, (LTV) = Korolliset nettovelat / Sijoituskiinteistöjen käypä arvo
Omavaraisuusaste,% = Oma pääoma yhteensä / (Varat yhteensä - Saadut ennakot)
Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) = Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) / Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu = (Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus – Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus) / Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus
Osakekohtainen tulos (EPS) = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (tappio) ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla (tilikauden aikana), lukuun ottamatta mahdollisia Toivon hallussa olevia omia osakkeita
Vuokrausaste = Kiinteistöjen vuokratuotto / Mahdollinen vuokratuotto täydellä vuokrausasteella x 100, (Asuntojen osalta huomioitu vähintään 2 kk vanhat asunnot)

Liiketoiminta

Tutustu tarkemmin liiketoimintamalliimme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme